ความผิดพลาดในศิลปะและอนาจารกับงานภาพถ่ายศิลปะบนพื้นที่สังคมไทย

Researcher:                     รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
Year:                                 2014
Abstract:
ภายใต้กระแสสังคมโลกยุคหลังสมัยใหม่ที่ผู้คนมีความซับซ้อนและผสมผสานแนวคิดที่หลากหลาย มุมมองต่อประเด็นปัญหาหนึ่งจึงไม่อาจสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยคานิยามสั้นๆ เพียงคาเดียว เช่นเดียวกัน เมื่อมองย้อนกลับมายังสังคมไทยเราสามารถพบได้กับความซับซ้อนทางความคิดของสังคมที่ส่วนหนึ่งกาลังเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก กับอีกส่วนหนึ่งที่พยายามคงรักษากรอบแนวคิดเชิงอุดมคติเดิมเอาไว้ เมื่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่กระทบต่อกรอบความเชื่อเชิงอุดมคติเดิมๆ ปรากฏให้เห็น คือจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ ในทุกมิติชนชั้นของสังคมไทยที่ยังตั้งคาถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของศีลธรรมจรรยา ซึ่งกรอบความเหมาะสมเหล่านี้ยังคงพบเห็นได้ในจิตสานึกของคนในสังคมไทย แตกต่างเพียงแค่ระดับของความเหมาะสมว่าจะสูงหรือต่าแตกต่างกันแค่ไหน อย่างปัญหาที่ได้ถกเถียงกันมาเนิ่นนาน “ศิลปะหรืออนาจาร” คาพูดสองประโยคนี้ก็ยังคงได้ยินกันอยู่เสมอในสังคมไทย การประทะกันของความคิดเห็นที่แตกต่างของกลุ่มคน ขนบทางวัฒนธรรม ความดีงาม โดยเฉพาะภาพในสื่อที่สามารถแพร่กระจายสู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ภาพที่ปรากฏในหน้านิตยสารและสื่อต่างๆ ผู้คนส่วนหนึ่งยอมรับกันได้ ผู้คนบางส่วนกลับปฏิเสธภาพถ่ายเหล่านั้น สื่อทางเพศหรือภาพถ่ายแนวอิโรติก ภาพเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นด้วยแรงผลกดันทางศิลปะหรือแรงขับทางเพศเพื่อปลุกเร้าความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในการตีความหมายและกาหนดคุณค่าผลงานภาพถ่ายเปลือย เมื่อภาพถ่ายโป้เปลือยอย่างโจ่งแจ้งถูกนามาเผยแพร่ สถานะของงานศิลปะหรือสิ่งล่อแหลมต่อขนบความดีงามในสังคม เส้นที่ขีดแบ่งคุณลักษณะของงานทั้งสองชนิดนั้นคืออะไร
Full Article: