ภาพถ่ายแนวสตรีทเชียงใหม่: ชีวิตและสิ่งสามัญธรรมดา

Researcher:              อาจารย์ กรรณ เกตุเวช
Year:                          2014
Abstract:
โครงการวิจัยสร้างสรรค์ชุด “ภาพถ่ายแนวสตรีทเชียงใหม่: ชีวิตและสิ่งสามัญธรรมดา” นาเสนอภาพสะท้อนของสภาวะทางสังคมผ่านของมุมมองส่วนบุคคลที่มีต่อพื้นที่ วิถีชีวิต และบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาปัจจุบัน ด้วยธรรมชาติของภาพถ่ายแนวสตรีท (Street Photography) ที่เป็นหนึ่งในกระบวนการทางานสายภาพถ่ายสารคดี รูปแบบการถ่ายภาพเชิงบันทึก ซึ่งรูปแบบและสไตล์การทางานสามารถแบ่งออกได้หลายวิธี เช่นแนวคิดการถ่ายภาพแบบ “จุดสุดยอด” (Decisive Moment) เป็นการตามหาจังหวะและช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ (Finding Moment) ซึ่งใช้ทักษะในการบันทึกภาพแบบฉับพลัน หรือ แนวคิดการสร้างภาพสะท้อน (State Photography) สร้างเอกลักษณ์ของพื้นที่ผ่านวิถีชีวิตของผู้คนบนพื้นที่ ภาพถ่ายแนวสตรีทมักถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกและนาเสนอเรื่องราว สะท้อนภาพของสังคมในช่วงเวลาเฉพาะที่ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นั้นๆ ตรงหน้าผู้สร้างสรรค์ จุดเด่นของภาพถ่ายแนวสตรีทมีกรอบการทางานที่กว้างและหลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์ผลงานมากกว่าการถ่ายภาพในรูปแบบอื่น แม้กระบวนการถ่ายภาพแนวสตรีทอาศัยเวลาและทักษะในการบันทึกภาพค่อนข้างสูง แต่ให้ภาพสะท้อนที่สามารถปรากฏเนื้อหาได้หลากหลายแนวทาง ในหนึ่งชุดผลงานสามารถนาเสนอภาพที่แสดงออกถึงความสวยงามของเรื่องราวบนพื้นที่หรือเล่นตลกล้อเลียนจากสิ่งไม่พึงประสงค์ที่ได้พบเห็น กระบวนการบันทึกภาพแนวสตรีทนั้นยังสะท้อนมุมมองของผู้สร้างสรรค์ที่ใส่ใจต่อชีวิตและสิ่งสามัญธรรมดา อันเป็นภาพบันทึกจากสิ่งรอบตัว ที่อาจดูเรียบง่ายแต่แอบแฝงไปด้วยเหตุการณ์และประเด็นที่เป็นกระแสแนวคิดของสังคม
Full Article: