หอภาพถ่ายล้านนา_วิชาการรับใช้สังคม

Researcher:                         รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
Year:                                     2016
Abstract:
หอภาพถ่ายล้านนา ศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางภาพถ่าย Chiang Mai House of Photography: Centre for Photographic Studies หอภาพถายลานนาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการจัดเก็บภาพถายโบราณและภาพถาย จิตรกรรมฝาผนังของวัดตางๆในลานนาอันทรงคุณคา เพราะภายในภาพถายเหลานี้ลวนบรรจุดวยขอมูลทาง ศาสตรและศิลปในแขนงตางๆ อยางมากมาย นับเปนองคความรูที่ประเมินคามิไดของลานนา นํามาจัดเก็บ อยางเปนระบบและระเบียบเพื่อเปนแหลงเรียนรูและเผยแพรสูสาธรณชนในแงตางๆ ที่เนนไปใชใหเกิด ประโยชนสูงสุดของการนําขอมูลตนทุนทางวัฒนธรรมลานนา อันเปนเอกลักษณหาที่ใดเหมือน กอเกิดองค ความรูที่เราจะพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ที่สามารถนําไปตอยอดทางการศึกษาในดานตางๆ ทั้งนี้รวมถึงการ รวบรวมงานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของกับภาพถายในลักษณะตางๆ อันที่จะเปนประโยชนตอสังคมอีกทาง หรือการนํางานวิจัยที่เกี่ยวของเปนตัวอยางหรือเปนตนแบบในการสรางสรรคงานไดอยางถูกตอง นอกจากนี้จะ เปนสวนที่ผลักดันอุตสาหกรรมภาพถายในประเทศใหมีการพัฒนาอยางแข็งแกรงตอเนื่องเพราะการนําขอมูล ตนทุนทางวัฒนธรรมที่จะสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมีเอกลักษณที่แตกตางและโดดเดนอีกทั้งยัง สามารถสรางมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
Full Article: