Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018

ตามพันธกิจ ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญทรงทักษะภูมิใจในสถาบันการศึกษา มีศักดิ์ศรีทางวิชาการ สุภาพเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม

ทางหอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา “Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018”           เพื่อให้นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้ข้อจำกัดการขนย้าย การติดตั้ง ซึ่งต้องมีการวางแผนแบบอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมงานล่วงหน้า และการทำงานเป็นทีม

นิทรรศการผลงานนักศึกษา (Thesis)  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมผลงานนักศึกษา กว่า 120 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561

https://www.youtube.com/watch?v=nMl3v-54l3A&feature=youtu.be

กรกนก เหล่าชัย

 

พรพิมล โรจน์สิริอนันต์

 

พิมพ์ธาดา ปฐมโภคินเสถียร

 

เพชรฎา นันทพรหมมา

 

เมธา จุลภักดี

 

วันชนก ธรรมจินดา

 

Gallery Name 7:

ศิรวิชฌ์ ดวงแข

 

สุดภูไพร หวังภูกลาง

แสนสินธุ์ ศักดิ์สูง

 

ทิฐินันท์ ชัยตา