Sony Workshop 2018

Place:

Chiang Mai House of Photography
Event Date:

Friday, April 20, 2018 –

09:00 to 18:00

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ

 

Gallery Name 1:

ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop