Workshop Product Photography

วิทยากร :

อาจารย์บัณฑิตย์ วัฒนกสิวิชช์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 ธันวาคม 2562