คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หอภาพถ่ายล้านนนา เชียงใหม่

ศาสตราจารย์ สุรพล ดำริห์กุล

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีการศึกษา 2552-2553
 • อาจารย์ประจำภาคศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิต)

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณสาขานาฎศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสภา สถาบันกันตนา
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาปรัชญา
 • กรรมการโครงการวิชาการงานศิลป์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม
 • ประธานกรรมการ World Dance Alliance (Thailand)

รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ไกรฤกษ์

 • อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์

อาจารย์ วิถี พานิชพันธ์

 • รองคณบดีคณะวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

 • ผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว

 • ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

คุณประภัสสร โพธิ์ศรีทอง

 • นักวิชาการวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร

คุณอนันต์ชัย นิมมานเหมินท์

 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่ายโบราณเมืองเชียงใหม่
 • กรรมการบริหารศูนย์ศิลปะบ้านตึก และบริษัทในเครืออนุสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฎา โปราณานนท์

 • หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน หอภาพถ่ายล้านนนา เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

 • ผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ปราง ศิลปกิจ

 • อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายชัยเชษฐ์ โกฎธิ

 • พนักงานปฏิบัติงาน สาขาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายนิธิวิทย์ พงศ์พรรณสาร

 • สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวลัดดา ชุ่มใจ

 • สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่