คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หอภาพถ่ายล้านนา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล  ดำริห์กุล
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปีการศึกษา 2552-2553
 • อาจารย์ประจำภาคศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (ราชบัณฑิต)
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณสาขานาฎศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสภา สถาบันกันตนา
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาปรัชญา
 • กรรมการโครงการวิชาการงานศิลป์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม
 • ประธานกรรมการ World Dance Alliance (Thailand)
รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ  ไกรฤกษ์
 • อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์
อาจารย์ วิถี  พานิชพันธ์
 • รองคณบดีคณะวิเทศสัมพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ก่อตั้งภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์กันต์  พูนพิพัฒน์
 • ผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ประจำสาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณสุวารี  วงศ์กองแก้ว
 • ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
คุณประภัสสร  โพธิ์ศรีทอง
 • นักวิชาการวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร
คุณอนันต์ชัย  นิมมานเหมินท์
 • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่ายโบราณเมืองเชียงใหม่
 • กรรมการบริหารศูนย์ศิลปะบ้านตึก และบริษัทในเครืออนุสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา  โปราณานนท์
 • หัวหน้าภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน หอภาพถ่ายล้านนา

รองศาสตราจารย์ กันต์  พูนพิพัฒน์
 • ผู้อำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์ประจำสาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ปรฉัตร ศรีสุข
 • อาจารย์ประจำสาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ปราง  ศิลปกิจ
 • อาจารย์ประจำสาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายชัยเชษฐ์  โกฎธิ
 • พนักงานปฏิบัติงาน สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายนิธิวิทย์  พงศ์พรรณสาร
 • พนักงานปฏิบัติงาน สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นางสาวพรรณรวี  ปริปุณณะ
 • พนักงานปฏิบัติงาน สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่