ความสำคัญของโครงการหอภาพถ่ายล้านนา

ความสำคัญของโครงการหอภาพถ่ายล้านนา

                           หอภาพถ่ายล้านนาเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและอนุรักษ์ ภาพถ่ายโบราณและภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังของวัดในล้านนา พร้อมทั้งบทความและงานวิจัยทางด้านการถ่ายภาพ โดยนำมาเผยแพร่ผ่านทางเวบไซต์ http://cmhop.finearts.cmu.ac.th ในระบบมาตรฐานสากลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา สามารถนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจในการศึกษาความเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์ล้านนาและศิลปะการถ่ายภาพทั้งภาพถ่ายโบราณและร่วมสมัย เพื่อต่อยอดการผลิตผลงานคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์