ห้องสมุดดิจิทัล

 ห้องสมุดดิจิทัล

                     ห้องสมุดดิจิทัล เป็นห้องสมุดที่ใช้ระบบดิจิทัลในการจัดเก็บข้อมูล สามารถสืบค้นข้อมูลใน Descriptive Metadata และไฟล์ภาพดิจิทัลต้นฉบับ ซึ่งสามารถเข้าสืบค้นได้ที่หอภาพถ่ายล้านนาเท่านั้น เปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลของภาพถ่ายโบราณและภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา เพื่อนำไปประกอบงานวิจัย หรืออ้างอิงได้ ในการดำเนินงานที่ผ่านมาห้องสมุดดิจิทัลได้รับความสนใจในจากผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยชาวไทย และต่างชาติ จำนวนมาก