วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์

“หอภาพถ่ายล้านนาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทางภาพถ่าย Chiang Mai House of Photography : Centre for Photographic Studies”

พันธกิจ

       1. อนุรักษ์ภาพถ่ายล้านนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาค้นคว้าและต่อยอดการศึกษาวิจัยการสร้างสรรค์และการสร้างเครือข่าย

       2. ให้บริการพื้นที่จัดแสดงงานและบริการวิชาการภาพถ่าย

       3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานสร้างสรรค๋ศิลปะภาพถ่าย

       4. สนับสนุนการพัฒนาภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อให้เป็น 1 ใน 3 ของเอเซีย

       5. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพถ่ายของไทยสู่ระดับสากล

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลและอ้างอิงภาพถ่ายโบราณของล้านนา และภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์จัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเป็นสื่อกลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งอ้างอิงผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา และสามารถนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดทางด้านวิชาการได้อย่างภาคภูมิใจ

      2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ค้นคว้า วิจัยและบริการวิชาการแก่ คณาจารย์ นักศึกษา ศิลปินและองค์กรจากภายนอก โดยเป็นแหล่งถ่ายทอดข้อมูลต้นทุนทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอยู่ในภาพถ่ายโบราณของล้านนาอย่างครบวงจร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะภาพถ่าย การวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายภาพทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

      3. เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงงาน และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในศาสตร์และศิลป์ที่มีอยู่ในภาพถ่ายโบราณของล้านนา และภาพประวัติศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความหลากหลายทางด้านวิชาการโดยเฉพาะในแขนงศิลปะภาพถ่ายที่คำนึงถึงการอนุรักษ์และนำไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมที่จะก้าวไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมหาลัยแนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน

      4. เพื่อยกระดับศาสตร์สาขาวิชาทางด้านสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อให้ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชียในด้านสื่อศิลปะ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพถ่ายของไทยให้เข้มแข็งเพื่อก้าวสู่ระดับสากล