Life – Long Leaming Program [LLL]

Place: หอภาพถ่ายล้านนา Event Date: Tuesday, November 6, 2018  09:00 to 12:30 Life – Long Leaming Program [LLL] ภาพใต้งานเอเชียอาคเนย์ศึกษา ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมสอนวาดรูป ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติสูงอายุที่มาพำนักอยู่ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจารย์ Amy Dapice ในทุกวันอังคาร ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน – วันที่ 4 ธันวาคม 2561

Nikon youth club university

Place: หอภาพถ่ายล้านนา Event Date: Friday, November 23, 2018 – 09:00 to 12:30 จัดอบรม Nikon youth club university จัดขึ้นโดย บริษัท ชุน ซีนเนอร์จี จากัด เป็นบริษัทผลิตและจัดทาหนังสือนิตยสาร “FOTOINFO” ซึ่งนิตยสารรายเดือน เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสาระความรู้เรื่องการถ่ายภาพ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในการถ่ายภาพ และเป็นแนวทางการประกอบอาชีพนักถ่ายภาพ

นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

Place: หอภาพถ่ายล้านนา Event Date: ดำเนินการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 08:30 to 16:30 นิทรรศการหมุนเวียนแสดงผลงานภาพถ่าย จำนวนมากกว่า 65 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายวิชา “ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม Environmental Portrait Photographic” นำเสนอภาพถ่ายสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “Chiang Mai Portrait”

Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018

ตามพันธกิจ ของคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญทรงทักษะภูมิใจในสถาบันการศึกษา มีศักดิ์ศรีทางวิชาการ สุภาพเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม ทางหอภาพถ่ายล้านนา ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมการศึกษา จึงได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา “Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018”           เพื่อให้นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ รวมถึงนักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการ ณ สถานที่จริง ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้ข้อจำกัดการขนย้าย การติดตั้ง ซึ่งต้องมีการวางแผนแบบอย่างเป็นระบบและมีการเตรียมงานล่วงหน้า และการทำงานเป็นทีม นิทรรศการผลงานนักศึกษา (Thesis)  สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมผลงานนักศึกษา กว่า 120 ผลงาน จัดขึ้น ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=nMl3v-54l3A&feature=youtu.be […]

Photo Art Camp 2018

  Place: หอภาพถ่ายล้านนา Event Date: Saturday, April 28, 2018 – 09:00 to Sunday, April 29, 2018 – 18:00 Photo Art Camp 2018 : การอบรมพื้นฐานศิลปะการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  

Sony Workshop 2018

Place: Chiang Mai House of Photography Event Date: Friday, April 20, 2018 – 09:00 to 18:00 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ   Gallery Name 1: ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop

นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเปิดการเรียนการสอนวิชาศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ในฐานะโครงการจัดตั้งสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพอย่างเต็มรูปแบบ ทางสาขาวิชาเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานทั้งทางด้านแนวความ คิด ทฤษฎี เทคนิคปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ โดยคณาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพที่หลากหลาย หลักสูตรศิลปะการถ่ายภาพเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเรียนรู้ที่ตื่นตัวและการแสดงออกส่วนบุคคลของนักศึกษา โดยใช้การถ่ายภาพเป็นสื่อกลาง โครงนิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้ จัดทำเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์และผลงานศิลปะในรูปแบบ ต่างๆ รวมถึงเป็นการเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิชาการด้านศิลปะแก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในครั้งนี้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์อิสระ อันเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้สร้างสรรค์ผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ได้เชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อเข้าร่วมแสดงผลงานเพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ นิทรรศการผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวบรวมผลงานคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กว่า 50 ผลงาน แบ่งตามความถนัดของบุคลกรแต่ละท่าน จัดขึ้น ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – […]

นิทรรศการภาพถ่าย “เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่”

ด้วยลักษณะท่าทางที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือน ทำให้เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่เป็นที่สนใจติดตามของสื่อมวลชนที่คอยตามถ่ายภาพทำข่าวไม่ว่าเจ้ากอแก้วจะปรากฏตัวที่ใด อาจกล่าวได้ว่าเจ้ากอแก้วเป็นสัญลักษณ์ของคนในสังคมชั้นสูง ชุดภาพถ่ายเจ้ากอแก้วที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้มีมากกว่า 100 ภาพ สามารถแสดงให้เห็นวิถีชีวิต และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการถูกอบรมซึ่งสร้างอัตราลักษณ์พิเศษของเจ้ากอแก้ว โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น ภาพการแต่งตัว ภาพครอบครัว และกิจกรรมที่เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ เคยได้ทำ โดยนิทรรศการจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ไปจนถึง วันที่ 28 สิงหาคม 2558   Family   History   Fashion   Social Events   Social Responsibility, Zonta club and rewards   Picture  

นิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่”

    หอภาพถ่ายล้านนา และสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมโครงการนิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการเฉลิมฉลอง “2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่”     โดยนิทรรศการภาพถ่าย “720 ปี กว่าจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่” ครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองเชียงใหม่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน นำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานภาพถ่ายมากกว่า 120 ภาพ โดยศิลปินช่างภาพที่หาชมได้ยาก อาทิ คุณลุงบุญเสริม สาตราภัย, Mr. Nicholas DeWolf (ช่างภาพชาวอเมริกา), คุณธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ และศิลปินช่างภาพอิสระ ร่วมด้วยผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 1 พฤศจิกายน 2559 ————————————————————————- หอภาพถ่ายล้านนา โทร. 052 – 000393 เปิดให้เข้าชม อังคาร – อาทิตย์ เวลา […]

นิทรรศการภาพถ่าย “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน”

    หอภาพถ่ายล้านนา ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” (Fashion from Paing)     ผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายแฟชั่น ภายใต้การเรียนรู้รายวิชา การถ่ายภาพแฟชั่นพื้นฐาน (Basic Fashion) โดยนำความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่นที่นักศึกษาได้รับภายใต้การเรียนรู้รายวิชา มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายโดยใช้ข้อมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาในการอ้างอิงให้เกิดประโยชน์ โดยนำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดต่างๆในเขตภาคเหนือ นำข้อมูลต่างๆที่ศึกษาค้นคว้ามานั้นมาประยุกต์ และสังเคราะห์ เพื่อในการอ้างอิงการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน       ห้องที่ 1 หัวข้อ: หญิงงาม ภาพชุดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดเวียงต้า  โดยเลือกภาพของนางสีเวย ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่นในเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประยุกต์ให้เป็นผลงานภาพถ่าย โดยต้องการนำเสนอให้เห็นถึงความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบล้านนาดั้งเดิม รวมถึงทั้งการแต่งกาย การแต่งหน้าที่มีความแตกต่างจากปัจจุบัน     Photographers Kamonpan Tivawong, Kornkanok Laochai, Wanida […]

นิทรรศการภาพถ่าย”ความสุขจากรอยพระบาท”

    หอภาพถ่ายล้านนา ร่วมกับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย “ความสุขจากรอยพระบาท”     นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และความ เป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา แนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด ความสุข และความยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยนำเสนอผ่านผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึงความสุขของประชาชนภายใต้การพัฒนา ความเป็น อยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล รวมไปถึงโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อาทิเช่น ครอบครัวไชยกอ โครงการหลวงหนองหอย สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์ โครงการหลวงม่อนเงาะ โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการเขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล โครงการหลวงตีนตก เป็นต้น นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 ณ […]

UPCOMING EXHIBITION 2305

    นิทรรศการผลงานคณาจารย์ / เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสาขาวิชาที่ถือกําเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยได้เปิดเป็นกระบวนวิชาโทสําหรับนักศึกษาทั่วไป จนในปี พ.ศ. 2552 ได้เปิดเป็นกระบวนวิชาเอกโดยเฉพาะ เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ภาพ มิใช่เป็นแค่เพียงช่างถ่ายภาพ เท่านั้น โดยมีกระบวนวิชาที่มีความหลากหลาย เป็นพื้นฐานสําหรับนักศึกษา ที่สามารถต่อยอดเพื่อการไป ศึกษาต่อ หรือประกอบสัมมาอาชีพในด้านต่างๆที่มีความต้องการใช้ภาพถ่ายที่เกิดจากการสร้างสรรค์ ฉะนั้นจึง มีความจําเป็นที่ต้องมีทรัพยากรบุคคลที่เป็นทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะสามารถผลิตนักศึกษาตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้     นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดแสดงภาพถ่ายและผลงานสร้างสรรค์อิสระ ตาม แนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตน เพื่อให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายด้านที่จําเป็นต้องมี อีกทั้งยังเป็นการ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถประจักษ์ถึงความรู้ความสามารถของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสาขาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พึงมี     สถานที่ หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200     ระยะเวลาจัดแสดง ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ 13 […]

UPCOMING EXHIBITION

    Luz THESIS EXHIBITION in Chiang Mai 2018 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . Luz (ลุส) ในภาษาละตินแปลว่าแสง และในเชิงวิทยาศาสตร์แสงเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์สามารถค้นพบวิธีการกำเนิดแสงได้เป็นครั้งแรกโดยการก่อกองไฟและ ณ เหตุนี้อารยธรรมก็ได้ก่อกำเนิดเริ่มต้นขึ้น ในวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นได้มีพัฒนาการสิ่งประดิษฐ์มามากมายหลายสิ่งด้วยกัน หนึ่งในนั้นที่สำคัญสิ่งหนึ่งคือ “กล้องถ่ายภาพ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อบันทึกทั้งความทรงจำและเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเติมเต็มภาพของความทรงจำให้กลับมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของชื่องานแสดงศิลปนิพนธ์ โดยเป้าหมายคือการแสดงภาพของความนึกคิด (Imagination) ของกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพด้วยแสง (Photography) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสนใจและความถนัดจากสิ่งซึ่งได้ศึกษาและเล่าเรียนมาตลอด ระยะเวลาที่ได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย . ระยะเวลาจัดแสดง ศุกร์ 18 พฤษภาคม – อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. . พิธีเปิด ศุกร์ 18 พฤษภาคม 2561 / 17.30 น. . […]

1 2