Sony Workshop 2018

Place: Chiang Mai House of Photography Event Date: Friday, April 20, 2018 – 09:00 to 18:00 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยกล้อง Sony และเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพในแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ   Gallery Name 1: ภาพบรรยากาศในงานจัดอบรม Sony Workshop

Photo Art Camp 2018

  Place: หอภาพถ่ายล้านนา Event Date: Saturday, April 28, 2018 – 09:00 to Sunday, April 29, 2018 – 18:00 Photo Art Camp 2018 : การอบรมพื้นฐานศิลปะการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ