คณะสำรวจลำน้ำแม่ปิง

ภาพถ่ายขาวดำ ชุดคณะสำรวจแม่น้ำปิง ภาพถ่ายชุดนี้เป็นภาพถ่ายของคณะนักสำรวจชาวต่างชาติ และคณะนักสำรวจชาวไทย (ไม่ทราบนาม) ขณะเดินทางสำรวจเส้นทางน้ำแม่ปิง ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อยไปจนถึง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ภาพถ่ายชุดนี้มีการบันทึกภาพอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 บันทึกภาพคณะนักสำรวจบริเวณลุ่มน้ำปิง เมื่อปี พ.ศ.2480 (ค.ศ.1937) และช่วงที่ 2 บันทึกภาพคณะสำรวจบริเวณลุ่มน้ำปิง พ.ศ.2494 – 2495 (ค.ศ.1951 – 1952) สันนิษฐานว่าเป็นการเดินทาง 2 ครั้ง โดยอ้างอิงจากบันทึกวัน เดือน ปี ที่ติดมากับตัวภาพ ภาพถ่ายชุดนี้ถือเป็นภาพถ่ายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของเมืองเหนือสู่สยามประเทศ ก่อนที่ทางรถ และความเจริญจะเข้ามาถึงพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องบันทึกสภาพภูมิประเทศและธรณีวิทยาของลุ่มน้ำแม่ปิงทางตอนใต้ ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงจังหวัดตาก เช่น เทือกเขา เกาะแก่ง หมู่บ้าน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดระยะทาง ต่อมาภายหลังรัฐบาลได้จัดให้มีการสร้างเขื่อนภูมิพลขึ้น ที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่งผลให้มวลน้ำมหาสารเข้าท่วมพื้นที่ ส่งผลให้ภูมิประเทศบริเวณนั้นจมอยู่ใต้นั้นเป็นเวลานาน และเกิดการทับถมกันของชั้นตะกอนหิน ดิน ทราย ส่งผลให้ภูมิประเทศแถบนั้นเปลี่ยนไปในที่สุด ดังนั้นภาพถ่ายชุดนี้จึงเป็นเสมือนบันทึกเรื่องราวในอดีตที่เคยมีมาของพื้นที่ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของเมืองเหนือ ที่ไม่สามารถพบเห็นได้อีกในปัจจุบัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้คนตลอดริมน้ำกับนักเดินทางได้เป็นอย่างดี