แม่แจ่ม

ภาพถ่ายชุดแม่แจ่มนี้ทางหอภาพถ่ายล้านนาได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ ที่ท่านได้ถ่ายภาพชุดนี้เมื่อประมาณปี พ.ศ.2538 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทอผ้าและการย้อมสีเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติ ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาพถ่ายชุดนี้ได้ถ่ายที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ไปสำรวจการทอผ้าของชาวแม่แจ่ม ที่นับเป็นแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือที่ยังคงทอผ้าตามแบบฉบับดั่งเดิมมาอย่างยาวนานจวบจนปัจจุบันนี้ และที่เมืองแม่แจ่มนี้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของชาวล้านนา อีกทั้งยังคงมีความงดงามตามธรรมชาติให้ชื่มชมอีกด้วย