จรัส จันทร์พรหมรัตน์

ภาพถ่ายชุดนี้เป็นการเก็บรวบรวมภาพถ่ายโบราณที่ได้รับการบริจาคโดย อาจารย์จรัส  จันทร์พรหมรัตน์ ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเป็นผู้ก่อตั้ง "หอจดหมายเหตุโรงเรียนมหาวชิราวุธ" ให้เป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมเอกสารโบราณและภาพถ่ายโบราณไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลทางด้านเอกสารโบราณและภาพถ่ายโบราณ ในปี พ.ศ.2559 หอจดหมายเหตุโรงเรียนมหาวชิราวุธได้รับรางวัลจากองค์กร UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก (ภาพเก่าเมืองสงขลา) ให้เป็นมรดกความทรงจำของโลกส่วนท้องถิ่น อาจารย์จรัส  จันทร์พรหมรัตน์ ให้ความกรุณาต่อหอภาพถ่ายล้านนาโดยได้บริจาคภาพถ่ายโบราณเพื่อจัดทำสำเนาในส่วนที่เกี่ยวกับภาคเหนือ เพื่อให้หอภาพถ่ายจัดทำข้อมูลและนำออกเผยแพร่เเละสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏบนภาพถ่ายโบราณของภาคเหนือเเละประเทศไทยต่อไป