เมืองน่าน

                 เมืองน่านนับเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเเห่งหนึ่งของล้านนนา เมืองน่านมีทั้งการปกครองด้วยตนเองเเละการปกครองที่ขึ้นอยู่กับอาณาจักรต่างๆ อาทิ ช่วงแรกเริ่มขึ้นอยู่กับอาณาจักรล้านนา จากนั้นตกอยู่ใต้การปกครองของพม่า และกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงท้าย ซึ่งรับอิทธิพลของสังคมต่างๆเข้ามาดัดเเปลงให้เข้ากับวิถีชีวิตของสังคมของตน แต่ยังคงเอกลักษณ์เเละอัตลักษณ์ด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของตนเองไว้ได้เป็นอย่างดี จากหลักฐานที่ปรากฏในงานศิลปกรรมที่โดดเด่น เช่น งานด้านสถาปัตยกรรม ที่รับรูปแบบสถาปัตยกรรมจากอาณาจักรต่างๆที่เข้ามาครอบครองเมืองน่านในสมัยนั้น เเละเมืองสามารถนำมาผสมผสานกับรูปแบบของตนได้อย่างลงตัว เมืองน่านนั้นมีกลุ่มชนหลักที่อาศัยอยู่คือ “ชาวไทยวน” (Tai Yuan) นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชนไทอื่นๆที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ เช่น “ชาวไทลื้อ” (Tai Lue) และ “ชาวไทลาว” (Tai Lao) ส่งผลให้เมืองน่านมีความโดดเด่น ในเรื่องของการปรับตัวให้รผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมในฐานะเมืองที่ถูกปกครองโดยเมืองอื่น เเละนำมาผสมผสานให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตนเป็นที่ประจักษ์เช่น ผ้าทอที่รับอิทธิพลจากชนชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันทั้ง ชาวไทลื้อและชาวไทลาว นำมาดัดแปลงทั้งกรรมวิธีการทอและลวดลาย ก่อให้เกิดผ้าทอรูปแบบใหม่ แต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทยยวน เป็นต้น นับเป็นเมืองที่คงรากเหง้าเเละคงเอกลักษณ์เฉพาะตนเเละความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆที่รับอิทธิพลมาจากหัวเมืองต่างๆในฐานะผู้ถูกครองเมือง ควรค่าเเก่การศึกษาเเละเรียนรู้ต่อไป