วัดปงสนุกเหนือ

ภาพพระบฎ วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง

                   วัดปงสนุก หรือ วัดปงสนุกเหนือ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นับเป็นวัดสำคัญคู่จังหวัดลำปางมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัย เจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ลำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ลำปาง) เมื่อ พ.ศ.1223 หรือ 1,328 ปีก่อน วัดปงสนุกเหนือได้รับมอบรางวัล (Award of Merit) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ภายใต้โครงการ 2008 Asia-Pacific Heritage Award for Cultural Heritage Conservation จากองค์การ UNESCO ในปี พ.ศ. 2551 โดยมี ดร.ริชาร์ด  อิงเกิลฮาร์ท เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านวัฒนธรรมประจำองค์การยูเนสโก

                   ปัจจุบัน "วัดปงสนุก” นับเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าทางศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ฯลฯ เช่น พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพพระบฎเขียนเรื่องพระเวนสันดรบนผ้าและกระดาษสา หีบธรรมโบราณและธงช้างเผือกขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งรวบรวมไว้ ณ พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้เเละตุงค่าว วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลำปาง

                   จิตรกรรมภาพพระบฏ ของวัดปงสนุกเหนือ มีทั้งหมดน 2 ชุด รวม 57 ภาพ และบางส่วนไม่ทราบถึงผู้เขียนภาพ ซึ่งถือเป็นภาพพระบฎที่มีจำนวนมากที่สุดในล้านนา ชุดแรกเขียนลงบนผ้าและชุดที่สองเขียนลงกระดาษสา โดยช่างเขียนเรื่องราวของพระเวนสันดรชาดก นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเมืองลำปางในงานเขียน เช่น สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ลวดลายผ้าทอ เป็นต้น สันนิษฐานว่าชุดแรกเป็นชุดที่สร้างก่อนชุดที่ 2 ภาพพระบฏทั้งสองชุดคาดว่ามีอายุประมาณร้อยกว่าปี จิตรกรรมภาพพระบฎ วัดปงสนุกเหนือ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เเละมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าเเก่การอนุรักษ์ให้ธำรงอยู่สืบไป