วัดปงสนุกเหนือ

ภาพพระบฎ วัดปงสนุกเหนือ วัดปงสนุก หรือวัดปงสนุกเหนือ ตั้งอยู่ในเขต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปางเป็นวัดสำคัญคู่กับจังหวัดลำปางมาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยศ ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ลำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร(ลำปาง) เมื่อ พ.ศ.1223 หรือ 1,328 ปีก่อน ซึ่งพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปงสนุกด้านเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับมอบรางวัลดี(Award of Merit) ด้านการอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตามโครงการ 2008 Asia-Pacific Heritage Award for Cultural Heritage Conservation จากองค์การ UNESCO โดยมีดร.ริชาร์ด อิงเกิลฮาร์ท” ที่ปรึกษาอาวุโสในผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านวัฒนธรรมประจำองค์การยูเนสโกเป็นผู้ถวายรางวัล ปัจจุบัน “วัดปงสนุก” ได้กลายเป็นแหล่งรวมของสิ่งสำคัญหลายอย่างที่ทรงคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม มากมาย อาทิ พระพุทธรูปไม้ เสาหงส์ ซุ้มประตูโขง ภาพพระบฎเขียนเรื่องพระเวนสันดรบนผ้าและกระดาษสา หีบธรรมโบราณและธงช้างเผือกขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งทางวัดได้นำมารวมไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพพระบฎ วัดปงสนุกเหนือ เป็นจิตรกรรมมีด้วยกัน 2 ชุดรวมทั้งหมดมีด้วยกันถึง 57 ภาพและไม่ทราบถึงผู้สร้างและผู้วาดนับเป็นภาพพระบฎที่มีจำนวนมากที่สุดในล้านนาโดยที่ชุดแรกวาดบนผ้าและชุดที่สองวาดกระดาษสา สันนิษฐานว่าชุดแรกเป็นชุดที่สร้างก่อน ทั้งสองชุดมีอายุประมาณร้อยกว่าปี โดยวาดเรื่องพระเวนสันดร เป็นหลักนอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเมืองลำปางลงไปด้วยตัวอย่างเช่นด้านสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าทอที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ภาพพระบฎ วัดปงสนุกเหนือนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อที่จะได้เป็นตัวชี้วัดในด้านประวัติศาสตร์ต่อไป