พระบฏ วัดหลวงฮอด

ภาพพระบฏผืนนี้พบภายในกรุพระเจดียฺ์ วัดหลวงฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2507 โดยการขุดค้นของกรมศิลปากรในคราวสำรวจโบราณสถานก่อนการสร้างเขื่อนภูมิพล วัดหลวงฮอดเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยพระนางจามเทวีและได้ร้างลง จนชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาได้บูรณะขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2425 ต่อมามีการสร้างเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากทำให้น้ำท่วมมาถึงวัดหลวงฮอดเช่นกัน ทางกรมศิลปากรได้ขุดสำรวจวัดหลวงฮอดพบปูชนียวัตถุมากมายเช่น พระบรมสารีริกธาตุ พระแก้วสีต่างๆ พระพุทธรูปปางต่างๆทั้งใหญ่และเล็ก รวมถึงภาพพระบฎผืนนี้ด้วยเช่นกัน 

     ภาพพระบฎผืนนี้มีแนวความคิดในการสร้างคล้ายกับพระบฎผืนอื่นๆคือ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องของพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ ภาพพระบฎผืนนี้เป็นภาพวาดลงบนผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคาดว่าวาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึ่งเป็นช่วงยุครุ่งเรืองของราชวงศ์มังราย นับเป็นตัวอย่างงานจิตรกรรมยุคราชวงศ์มังรายซึ่งแทบจะไม่หลงเหลือให้ได้ศึกษากัน ถือว่าภาพพระบฎวัดหลวงฮอดนับเป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่าให้เราได้ศึกษาผลงานจิตรกรรมในยุคราชวงศ์มังรายรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันภาพพระบฎวัดหลวงฮอดได้จัดเก็บอยู่ในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่