วัดป่าแดด-เชียงใหม่

วัดป่าแดด ตั้งอยู่ ตำบลท่าผา บนถนนสาย 1088 แม่แจ่ม-ออบหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดป่าแดด หรือชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ๋ม แต่เดิมบริเวณที่สร้างวัดนี้เป็นทุ่งนาทุ่งป่าแง พระยาเขื่อนแก้ว เจ้าปกครองแม่แจ่มสมัยนั้นได้ซื้อกับเจ้าของนาแล้วไปนิมนต์ครูบาขุณณาจากวัดอุโบสถ อำเภอสันป่าตองมาเป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ.2428 ภายในวิหารวัดป่าแดดมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้นโดยฝีมือช่างแต้มชาวไทใหญ่ ภาพเหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นสื่อสอนพุทธประวัติและธรรมะผ่านชาดกต่างๆประกอบการเล่าเรื่องของผู้รู้ ให้ผู้ฟังได้เห็นภาพภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดดจะมีอยู่ 8 ภาพและอีกสองด้านซ้ายขวาด้านหน้าพระประธาน เขียนเรื่องราวพุทธประวัติเช่นเรื่อง พระเวสสันดร,เล่าวิฑูรบัณฑิต,นิทานพื้นบ้านย่าปู่จี่(จันทรคราส),มโหสถชาดก และไตรภูมิ เป็นต้น อายุของจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดดสันนิษฐานจากภาพวาดในช่องที่สองของผนังด้านทิศเหนือเป็น ภาพพระเจ้าสุโทธนะประทับอยู่บนปราสาทได้มีรับสั่งกับอำมาตย์ ในกระดานฉนวน (สีดำ) มีเขียนคำจารึกอักษรธรรมล้านนาไว้ว่า “จุลศักราช 1250 (พ.ศ.2431) ปีเบิกไช้” ซึ่งสันนิฐานว่าช่างได้สอดแทรกเป็นปีที่เขียนจิตรกรรม จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดดถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอแม่แจ่มที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญในความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา สมควรที่จะอนุรักษ์และบำรุงรักษาจิตรกรรมฝาผนังที่วัดป่าแดดนี้ให้คงอยู่สืบไป