วัดหางดง – จังหวัดเชียงใหม่

                    วัดหาดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2027 ประมาณ 518 ปี วัดหางดงมีชื่อเดิมว่า วัดสันดอนแก้ว หรือดอนแก้ว สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนาราชวงศ์มังราช ปกครองเชียงใหม่ ปลายสมัยกษัตย์องค์ที่ 9 คือ พญาติโลกราช ในระหว่าง พ.ศ. 1985-2030 ในสมัยนั้นพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงค์ใหม่ เจริญรุ่งเรือง ปกครองโดย คณะสงฆ์นิกายสีหล ประกอบกับ พญาติโลกราช ทรงสนพระทัยในพุทธศานา มีการก่อสร้างวัดวาอาราม เป็นจำนวนมาก เช่นสร้าง วัดเจ็ดยอด เป็นต้น และยังได้มีการสร้างฆยานา พระไตรปิฏก เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยนี้ด้วย เดิมชื่อ วัดบ้านดง ตามชื่อของหมู่บ้าน เมื่อทางราชการได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการตั้งแขวงแม่ท่าช้าง เป็นอำเภอหางดง วัดบ้านดง จึงได้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านเดิม จากวัดสันดอนแก้ว เป็นวัดบ้านดง และจากวัดบ้านดง เป็นวัดหางดง จนถึงปัจจุบัน

                   ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดหางดง เป็นจิตรกรรมที่เขียนด้วยเทคนิคสีฝุ่น เขียนบนผนังวิหาร ซึ่งเขียนภาพเป็นเรื่องราวชาดก เช่น เตมียชาดก มหาชนกชาดก สุวรรณสามชาดก เป็นต้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดหางดง นับเป็นงานเขียนจิตรกรรมที่ทรงคุณค่า ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเเละเมือง ควรค่าเเก่การอนุรักษ์ให้ธำรงอยู่สืบไป