วัดพระยืน – จังหวัดลำพูน

           

       วัดพระยืนตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านพระยืน หมู่ที่ ๑ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน “ วัดพระยืน ” ตั้งชื่อตามปูชนียวัตถุสำคัญที่อยู่ในวัด คือพระพุทธรูปยืนปูนปั้นที่ประดิษฐานในซุ้มจรนำของพระเจดีย์ทั้งสี่ด้าน เจดีย์วัดพระยืนเป็นศิลปะพุกามเจดีย์นี้สร้างขึ้นใหม่ที่สร้างครอบองค์เดิม เจ้าหลวงอินทยงยศเจ้าผู้ครองนครลำพูนได้ให้หนานปัญญาเมืองชาวบ้านหนองเส้ง ซึ่งเป็นช่างประจำคุ้มหลวง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง วัดพระยืนเป็นวัดสำคัญทางทิศตะวันออกของเมืองลำพูนมีการขุดพบหลักศิลาจารึกในวัดพระยืน สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 600 กว่าปีสร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระสุมณะเถระกับพระยากือนาได้ร่วมกันก่อสร้างพระพุทธรูปยืนขึ้นอีก 3 องค์ นอกจากนี้ภายในวัดพระยืนยังมีพระอุโบสถที่เก่าแก่ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาเมื่อปี พ.ศ.1929 ต่อมาพระมงคลญาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดลำพูนและเจ้าอาวาสวัดพระยืนได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2472 ซึ่งปัจจุบันพระอุโบสถแห่งนี้ยังปรากฏภาพเขียนสีที่บริเวณด้านข้างและมีลวดลายที่หน้าบันอย่างสวยงาม ซึ่งคงสภาพเดิมเมื่อกว่า 70 ปีที่แล้ว

      นอกจากนี้วัดพระยืนยังมีภาพพระบฎ คือภาพวาดเรื่องพุทธประวัติเรื่องเวสสันดรชาดกอยู่อีกจำนวน 25 ภาพ มีไว้ใช้ประกอบงานเทศน์มหาชาติตามปกติจะม้วนเก็บไว้และเมื่อถึงเวลาจะใช้ประกอบการเทศน์จึงจะนำออกมาแขวน ภาพพระบฎชุดนี้ยังทรงคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เนื่องจากช่างได้เขียนเรื่องราวความเป็นอยู่ในขณะนั้นลงไปด้วยทั้งรูปแบบของงานสถาปัตยกรรม การแต่งกายรวมถึงวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น จึงกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาในแง่มุมต่างๆ ทางหอภาพถ่ายล้านนาได้ทำการบันทึกภาพถ่ายพร้อมกันนี้ได้จัดทำคำอธิบายเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และอีกทั้งจะได้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนเพื่อการสร้างองค์ความรู้ต่อไป