จรัส จันทร์พรหมรัตน์

ภาพถ่ายชุดนี้เป็นการเก็บรวบรวมภาพถ่ายโบราณโดย อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ ท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลาและเป็นผู้ก่อตั้ง  “หอจดหมายเหตุโรงเรียนมหาวชิราวุธ”  เป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมเอกสารโบราณและภาพถ่ายโบราณไว้เป็นจำนวนมาก  ทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับผู้ที่สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลทางด้านเอกสารโบราณและภาพถ่ายโบราณ ในปี 2559 หอจดหมายเหตุโรงเรียนมหาวชิราวุธได้รับรางวัลจากองค์กร  UNESCO  ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก  ( ภาพเก่าเมืองสงขลา ) ให้เป็นมรดกความทรงจำของโลกส่วนท้องถิ่นอาจารย์จรัส  จันทร์พรหมรัตน์  ให้ความกรุณาต่อหอภาพถ่ายล้านนาโดยได้บริจาคภาพถ่ายโบราณ ในการจัดทำสำเนาภาพถ่ายโบราณในส่วนที่เกี่ยวกับภาคเหนือ เพื่อให้หอภาพถ่ายจัดทำข้อมูลและนำออกเผยแพร่ที่สามารถสืบค้นข้อมูลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทางภาคเหนือของประเทศไทยต่อไป