พันธมิตร

PAYAP UNIVERSITY ARCHIVES

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ
Website. http://archives.payap.ac.th/2016/

ECOLE FRANCAISE D’EXTREME-ORIENT (EFEO) – Chiang Mai

“131 Charoen Prathet Road, A. Mueang
Chiang Mai 50100 , Thailand”
Tel. : + 66 53 28 05 80
Email. secretariat.cm.efeo@gmail.com
Website. https://www.efeo.fr/base.php?code=220

INTG : INFORMAL NORTERN THAI GROUP

“ALLIANCE FRANCAISE
138 Charoen Prathet Road
Opposite Wat Chaimongkhon
Taxi: “”Samakhom Frangset””
and/or “”Wat Chaimongkhon”””
Tel. 087 193 67 67
Website. http://www.intgchiangmai.com/