กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง บริเวณมุมขวาบน เขียนเล่าเรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ กล่าวคือ พระเจ้ากรุงสัญชัย ตรัสสารภาพผิดต่อพระเวสสันดร ต่อมาพระเวสสันดรจึงทรงลาผนวช พร้อมทั้งพระนางมัทรี และเสด็จกลับสู่สีพีนคร เมื่อเสด็จถึงจึงรับสั่งให้ชาวเมืองปล่อยสัตว์ที่กักขัง ครั้นยามราตรีพระเวสสันดรทรงปริวิตกว่า รุ่งเช้าประชาชนจะแตกตื่นมารับบริจาคทาน พระองค์จะประทานสิ่งใดให้แก่ประชาชน ท้าวโกสีย์ได้ทราบความจึงบันดาลให้มีฝนแก้ว 7 ประการ ตกลงมาในนครสีพี สูงถึงหน้าแข้ง พระเวสสันดรจึงทรงประกาศให้ประชาชนมาขนเอาไปตามปรารถนา ที่เหลือให้ขนเข้าพระคลังหลวง ในกาลต่อมาพระเวสสันดรเถลิงราชสมบัติปกครองนครสีพี โดยทศพิธราชธรรม บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดพระชนมายุ อนึ่งภาพเขียนสถาปัตยกรรมที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังฝา รูปแบบศิลปะแบบพม่า นอกจากนี้ช่างเขียน ยังเขียนภาพหญิงสาว แต่งกายเเบบหญิงไทยวน ในล้านนา กล่าวคือเปลือยอก นุ่งผ้าซิ่น หรือ “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว มีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลังอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_54
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
87 x 101.88 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels