การยกอนุเสาวรีย์บรรพบุรุษเจ้าหลวง

SKU: 02_29_20140405_PH04_01 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
การยกอนุเสาวรีย์บรรพบุรุษเจ้าหลวงเมืองล้าเพื่อประดิษฐานบนแท่น ณ บริเวณหน้าวัดดอนมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
5/4/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
เจ้าหลวงเมืองล้า คือบรรพบุรุษและเป็นที่เคารพของชาวไทลื้อที่อยู่อาศัยในแถบนี้ และเมืองล้าคือเมืองหนึ่งที่อยู่ในเขตสิบสองปันนา ตอนใต้ของจีน
COVERAGE:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ
IMAGE CODE:
02_29_20140405_PH04_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2526
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางจันทร์สม พรหมปัญญา
COVERAGE:
ร้านจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
5852*4148 pixels