ขบวนแห่งานอุปสมบท ของบุตรชายของร้านจางตระกูล 4

SKU: 02_29_20140321_PH04_03 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ขบวนแห่งานอุปสมบท ของบุตรชายของร้านจางตระกูล ผ่านกลางเมือง จะเห็นสภาพบ้านเมืองน่านในอดีตได้เป็นอย่างดี และทางซ้ายมือของภาพ สามารถเห็นกำแพงวัดหัวเวียงเหนือ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
21/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

-สภาพบ้านเรือนเมืองน่านในอดีต

-หน้าที่อย่างหนึ่งของชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธในช่วงหนึ่งของชีวิต ต้องบวชบรรพชาเป็นพระภิกษุ

COVERAGE:
ร้านจางตระกูล อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านจางตระกูล
IMAGE CODE:
02_29_20140321_PH04_03
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร้านจางตระกูล
COVERAGE:
ร้านจางตระกูล อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4055*2553 Pixels