ชาวล้านนาขณะหาบสัมภาระ

SKU: 02_26_20171026_PH03_35 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 98 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “ชาวล้านนาสองคนขณะขนของไปพร้อมกับชาวขมุที่กำลังแบกฆ้องกะเหรี่ยง” ฆ้องที่ชาวขมุแบกไว้ด้านหลังนั้น ในปัจจุบันเราจะเรียกว่า “ฆ้องกบ” หรือกลองมโหระทึก ที่มีใช้ในวัฒนธรรมในแถบนี้ ฆ้องในที่นี้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีเรียกว่า “ฆ้องกะเหรี่ยง” ทำจากสำริดมีไว้ใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
“ฆ้องกบ” หรือ “กลองสำริด” (Bronze Drum ,Rain Dram ,FrogDrum) จากอดีตที่ยาว นานกว่า 2,500 ปี นี้ปรากฏใน หลักฐานวรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง ที่กล่าวถึงกลองที่ให้เสียงอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่า “พื้นฆ้องกลองแตรสังข์ ระฆังกังสดาล มหระทึกกึกก้องทำนุกดี” ในยุคกรุงศรีอยุธยาปรากฏเรื่องราวในกฎมณเฑียรบาลกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “อินโทรตีอินทเภรี ศรีเกดตีฆ้องชัย ขุนดนตรีตีหรทึก” แสดงให้เห็นว่ากลองมโหระทึกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานวัฒนธรรมไท ไทยที่สืบเนื่องมาจากอดีต กลองมโหระทึกหรือกลองกบนี้ เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกในเขตวัฒนธรรมของกลุ่มตระกูลไท – ไตที่มีเขตแดนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเชื่อมโยงภูมิภาคกับตอนเหนือของเวียดนาม ไทยลาวและพม่าอาจมีชื่อเรียกขานกลุ่มชนผู้ผลิตกลองที่มีชื่อนามแตกต่างกันไป ทั้ง ไท โลโล ม่าน ยูง ยัวนะ (ยวน -โยนก) เนียง นุง ไป่เยวี่ย หมานเหล่า (ลาว) กลองมโหระทึกเกิดขึ้นจากการโลหกรรมสำริดที่ตั้งใจหล่อขึ้นเพื่อเลียนแบบกลอง เนื้อไม้ที่ขึงหน้ากลองด้วยหนังสัตว์ใช้ตีเป็นเสียงดังกังวานไกลในงานพิธีกรรม เนื่องในโอกาสต่างๆ พัฒนาการ ของยุคสำริดเริ่มแรกในภูมิภาคนี้ จึงมีอายุอยู่ที่ราว 2,300 – 2,500 ปี
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_26_20171026_PH03_35
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
4902 × 3533
DIGITAL SIZE:
1200 × 865