ประเพณีตักบาตรในหลวงพระบาง

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ประเพณีตักบาตรเช้าในเมืองหลวงพระบาง จะสังเกตเห็นถึงการแต่งกายแบบดั้งเดิมของหญิงในเมืองหลวงพระบางโดยมีรูปแบบ คือจะนิยมใส่ผ้าซิ่นที่มีลวดลายแบบฉบับเฉพาะของหลวงพระบาง ใส่เสื้อแขนยาวหรือแขนสามส่วนและห่มสไบ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ประเพณีการตักบาตรในหลวงพระบางจะทำกันเป็นกิจวัตรทุกๆเช้าโดยมีพระสงฆ์เดินเป็นแถวคอยรับบาตรอย่างเป็นระเบียบ การแต่งกายหญิงในหลวงพระบาง จะนิยมใส่ผ้าซิ่นที่มีลวดลายแบบฉบับเฉพาะของหลวงพระบาง ใส่เสื้อแขนยาวหรือแขนสามส่วนและห่มสไบ
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH03_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2500-2502
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
3“ x 2”
DIGITAL SIZE:
2266*3423 Pixels