ปราสาทงานพิธีศพนายแพทย์ เสริม ภิมาลย์

SKU: 02_29_20140405_PH06_11 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ปราสาทงานพิธีศพนายแพทย์ เสริม ภิมาลย์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณร้านจันทร์สมการทอปัจจุบัน บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กำลังเคลื่อนไปทำพิธียังสุสานบ้านหนองบัว
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
5/4/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
รูปแบบปราสาทพิธีศพของเมืองน่าน มีโครงสร้างของรูปแบบหลักเหมือนทั่วไปในล้านนา แต่ส่วนประดับตกแต่งจะมีรูปแบบเฉพาะตน อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน
COVERAGE:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านผ้าจันทร์สมการทอ
IMAGE CODE:
02_29_20140405_PH06_11
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2502-2503
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
นางจันทร์สม พรหมปัญญา
COVERAGE:
ร้านจันทร์สมการทอ บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
13017*9039 pixels