พญามหาชุมพูบดี

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ฝาที่ 5 ทิศเหนือ เขียนพุทธประวัติ ตอนพญามหาชุมพูบดี โดยเขียนเล่าเรื่องตอนที่ 1 ความว่า ครั้นนั้นพญามหาชุมพูบดี ทําลายยอดปราสาทพิมพิสาร เมืองราชคฤห์ ซึ่งเขียนเล่าเรื่องจากบริเวณด้านซ้ายไปด้านขวา เขียนภาพพระเจ้าพิมพิสารประทับยังปราสาทหลังใหญ่ ส่วนภาพเขียนด้านบนเหนือปราสาท เขียนภาพพญาชุมพูบดี ถือหน้าไม้-ธนู (วิษศร) และดาบศรีกัญไชย (พระขรรชัยศรี)เหาะไปยังเมืองราชคฤห์ เเลเห็นปราสาทราชวัง มีความสวยงามจึงเกิดความอิจฉา เเละใช้พระบาทถีบยอดปราสาท ด้วยความที่ปราสาทนั้น มีเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ จึงทำให้ยังมั่นคงดังเดิม ครั้นนั้นพญามหาชมพูบดี พลาดพรั้งกระเเทกเข้ากับยอดปราสาท เกิดบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างมาก จึงเกิดความกลิ้ว เเละใช้ดาบศรีกัญไชย ฟันที่ยอดปราสาท จนดาบวิเศษกลับหักกระเด็นไป ยอดปราสาทก็ยังไม่หัก 

ส่วนภาพเขียนบริเวณกลางภาพด้านซ้าย เขียนเล่าถึงพระอินทร์ นําสาสน์ของพระองค์ ไปกําราบพญาชุมพูบดี และสั่งให้พญาชุมพูปติไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ ต่อหน้าเสนามาตย์ ครั้นนั้น พญาชุมพูบดี พิโรธ โกรธเกล้าเป็นอย่างมาก จึงหยิบธนูวิเศษหมายยิใส่พระอินทร์ แต่ก็ถูกจักรแก้วของพระอินทร์แปลงแล้วร่วงลง อํานาจของจักรแก้วทําให้เกิดความร้อน แผดเผาเครื่องแต่งกายของเสนาเสนามาตย์ เเละข้าทาสบริวารในท้องพระโรง ด้วยความร้อนจากจักรแก้วทําให้ต้องหนีลงน้ำ แม้เเต่พญาชุมพูบดี ก็ยังหนีไปยังตุ่มน้ำ เมื่อเห็นดังนั้นพระอินทร์จึงเรียกจักรแก้ว คืนสู่พระหัตถ์และเรียกพญาชุมพูปติออกไปหา พร้อมทั้งเนรมิตผ้าให้ผืนหนึ่ง เพื่อปิดพระวรกาย และสั่งให้ไปถวายบรรณาการต่อ “พญาเอกมหาราช” ภายในเจ็ดวัน จากนั้นจึงกลับมารายงานพระพุทธเจ้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_35
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
360×202 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels