พระประธาน 1.1

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ผนังด้านทิศตะวันตกของวิหารวัดป่าแดดเป็นที่ตั้งของพระประธาน พระพุทธรูปประธานประดิษฐานบนวิหารวัดป่าแดด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสกุลช่างพื้นบ้านล้านนา พุทธศตวรรษที่ 25 ราวปี พ.ศ.2428 ปั้นด้วยปูนลงรักปิดทอง
ด้านหน้าฐานชุกชีเป็นตั้งสัตตภัณฑ์ไม้แกะสลักเป็นรูปพญานาครองรับเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 ไว้ ตามเสาวิหารมีตุงผ้าที่ทอขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ตุงผ้าที่ทอขึ้นในอำเภอแม่แจ่มนี้ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ที่ยังคงมีการสืบทอดการทอตุงผ้าอยู่ในขณะที่ที่อื่นๆในล้านนาได้เลือนหายไปเกือบหมด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
2525 x 4000 Pixels