พุทธประวัติปริจเฉทที่ 7 คือ ทุกกรกิริยาปริวัต

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมภาพขวาบน เป็นเรื่องราวพุทธประวัติปริจเฉทที่ 7 คือ ทุกกรกิริยาปริวัตต์ ในภาพแสดงถึงเจ้าชายสิทธัตถะได้ประทับนั่งบนโขดหิน มีพราหมณ์ 5 คน เฝ้าปรนนิบัติ คือ โกนทัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหามานะ และอัสสชิ เรียกว่า ปัญจวัคคีย์ ซึ่งได้เฝ้าปรนนิบัติ พระองค์ขณะทรงบำเพ็ญทุกกริยาอยู่ 6 พรรษา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_64
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
51.53 x 44.30 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels