พุทธประวัติในปริจเฉจที่ 25 อัครสาวกนิพพาน

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ห้องที่ 4 ฝาผนังฝั่งทิศใต้ฝาผนังเขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องจากบนซ้ายไปบนขวาแล้วถึงจะเป็นเรื่องในตอนล่าง ฝั่งบนซ้ายภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติในปริจเฉจที่ 25 อัครสาวกนิพพาน ภาพที่ปรากฎคือ พระพุทธประทับนั่งจำพรรษาที่เขตวนาราม เมืองสาวัตถี พระสารีบุตรเข้ามากราบลา เพื่อไปเยี่ยมพระมารดาที่บ้านนาจันทคาม ครั้งนั้นจะกลับไปนิพพานด้วย ต่อมาพระโมคคัลลา เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทูลลากลับไปนิพพานที่ถ้ำกาฬศิลา ภาพจิตรกรรมฝั่งบนขวาเป็นเรื่องราวในปริจเฉจที่ 26  คือ มหาปรินิพพานปริวัตต์ เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับไสยาสน์ เมื่อพุทธองค์มีพระชนม์ได้ 80 พรรษา ที่เมืองกุสินาราและเสด็จมหาปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 ในภาพที่เหล่าพระภิกษุนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า ส่วนภาพด้านล่างเป็นภาพพระอินทร์ และเหล่าเทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังดับขันธ์ปรินิพพาน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_78
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
217 x 274 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels