พุทธประวัติ ตอนท้าวมหาชมพูบดี พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระพระเจ้าราชาธิราชปราบท้าวมหาชมพูบดี

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ห้องที่ 5 ฝาผนังฝั่งทิศใต้จิตรกรรมฝาผนังห้องที่ 5 ฝั่งทิศใต้เขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องต่อจากจิตรกรรมฝั่งทิศเหนือห้องที่ 5 คือพุทธประวัติ ตอนท้าวมหาชมพูบดี พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระพระเจ้าราชาธิราชปราบท้าวมหาชมพูบดีให้มาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าต้องการทรมานท้าวชมพูบดีให้สิ้นฤทธิ์ พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระพระเจ้าราชาธิราชเมืองเนรมิตร พระเจ้าชมพูบดีพร้อมบริวารทรงช้างและม้า ทำทีมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในร่างของพระเจ้าราชาธิราช เมื่อพญาชมพูบดีเสด็จมาถึงทรงทอดพระเนตรเห็นบ้านเมืองสวยงามก็หวังที่จะยึดและจัดการพระเจ้าราชาธิราช แต่สุดท้ายต้องพ่ายแพ้ต่อบารมีพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และทรงขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธเจ้าทรงคลายอิทธิฤทธิ์กลายจากพระเจ้าราชาธิราชกลับมาเป็นพระสัมมาพระพุทธเจ้าดังเดิม และทรงเอหิภิกขุอุปสมบทแก่พระยาชมพูบดี และบริวารเป็นพระสงฆ์ ภาพวาดในฝาที่ 5 นี้เรื่องจะเริ่มจากบนซ้ายไปจบที่บนขวา ภาพด้านล่างทั้งซ้ายและขวาข้างหน้าต่างเป็นภาพประกอบเรื่องราวภาพเขียนด้านบน เป็นการวาดที่ปรากฎทั้งงานสถาปัตยกรรมและการแต่งกายที่เป็นอิทธิพลของศิลปกรรมแบบพม่าเป็นหลักเช่นเดียวกับจิตรกรรมฝาอื่นๆ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_84
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
360 x 202 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels