ภาพของเจ้าชายสิทธัตถะทรงเข้ามาทอดพระเนตรพระนางพิมพาพระมเหสีและพระราหุลพระโอรส ก่อนจะเสด็จออกทรงผนวช

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งซ้ายด้านล่างสุด เป็นภาพของเจ้าชายสิทธัตถะทรงเข้ามาทอดพระเนตรพระนางพิมพาพระมเหสีและพระราหุลพระโอรส ก่อนจะเสด็จออกทรงผนวช ปราสาทที่ประทับเป็นรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมศิลปะพม่า การแต่งกายของเหล่านางสนมกำนัลที่อยู่ซ้ายมือของภาพ จะเป็นการแต่งกายของหญิงชาวไทยวนในล้านนาคือเปลือยอก นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว มีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_60
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
66.47 x 74.78 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels