เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟ ขณะชักจูงข้ามสะพานรถไฟใกล้เมืองแพร่

SKU: 02_27_20171026_PH07_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 26 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า “เครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างทางรถไฟขณะชักจูงข้ามสะพานรถไฟใกล้เมืองแพร่” ทางรถไฟสายเหนือรวมระยะทาง 751 กิโลเมตร ถึงเมืองเชียงใหม่ทางราชการได้เริ่มลงมือสำรวจเพื่อสร้างทางรถไฟสายเหนือในปี พ.ศ.2448 และได้มีพิธีเปิดทำการเดินรถไฟสายเหนือขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2464
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
Image
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายประกอบหนังสือ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH07_06
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
4989 × 6375
DIGITAL SIZE:
939 × 1200