หญิงสาวในล้านนาขณะกำลังพันเส้นไม้ไผ่สำหรับทำเครื่องเขิน

SKU: 02_27_20171026_PH03_55 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
 แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจากหนังสือ AN ASIAN ARCADY (The land and People of Northern Siam.) Reginald Le May หน้าที่ 134 เป็นภาพที่มีคำอธิบายว่า ”หญิงสาวในล้านนาขณะกำลังพันเส้นไม้ไผ่สำหรับที่จะทำขันเครื่องเขิน” เครื่องเขินถือว่าเป็นเครื่องใช้ประจำแทบจะทุกครัวเรือนในล้านนา จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทีผลิตเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่นอย่างหนึ่ง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
26/10/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
AN ASIAN ARCADY
IMAGE CODE:
02_27_20171026_PH03_55
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
MATERIAL:
CATEGORY:
ภาพภ่าย
PROVENANCE:
ร.ศ.กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
1200 × 748
DIGITAL SIZE:
5058 × 3152