ภาพพระพุทธเจ้าประทับไสยาสน์

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมฝั่งบนขวาเป็นเรื่องราวในปริจเฉจที่ 26 คือ มหาปรินิพพานปริวัตต์ เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับไสยาสน์ เมื่อพุทธองค์มีพระชนม์ได้ 80 พรรษา ที่เมืองกุสินารา และเสด็จมหาปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 ในภาพที่เหล่าพระภิกษุนั่งร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า พร้อมทั้งมีเทวดาที่แต่งกายแบบศิลปะพม่า มาเข้าเฝ้าในการนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_81
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
102.62 x 80.72 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels