ภาพพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมด้านบนสุดกลางภาพเป็นภาพพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับอยู่ในวิมานมีนามว่า “เวชยันตปราสาท” เป็นปราสาทที่มีรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมศิลปะพม่า พร้อมมเหสีทั้ง 4 คือ นางสุธรรมา นางสุจิตรา นางสุนันทา และนางสุชาดา การแต่งกายของมเหสีทั้ง 4 เป็นแบบหญิงไทยวนทั่วไปในล้านนาคือ ท่อนบนเปลือยมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลังเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหญิงชาวไทยวน และนุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีสวดลายเส้นในแนวขวางลำตัวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าซิ่นของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_69
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
56.58 x 61.27 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels