ภาพพระเจ้าทั้ง 5

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนภาพพระเจ้าทั้ง 5 ประกอบด้วยพระกกุสันธพุทธเจ้า,พระโกนาคมนพุทธเจ้า,พระกัสสปพุทธเจ้า,พระโคตมพุทธเจ้า เเละพระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจ้า ขณะทรงประทับอยู่ในปราสาท รูปแบบศิลปกรรมเเบบพม่า ไทใหญ่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_25
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
89.27×89.28 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels