ภาพเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ตรงกลางภาพเหนือหน้าต่างเป็นภาพเขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 เขาพระสุเมรุขนาบข้างด้วยพระอาทิตย์และพระจันทร์มีพระสุเมรุอยู่ตรงกลางจักรวาล รายล้อมด้วยเหล่าครุฑ ยักษ์มาร คนธรรพ์ ฤๅษี และเทวดา เขาสัตตบริภัณฑ์สูงลดหลั่นทอดตัวลงมาเป็นชั้นๆ ยอดเขามีปราสาทเหล่าเทวดา ภูเขาล้อมรอบ 7 ยอด เรียกว่า สัตตบริภัณฑคีรี คือ ยอดเขาที่มีเทวดาดังนี้ ยุคนธร กรวิก อิสินธร สุทัศ เนมินธรวินตก และอัสกัณ มีเทวดาจตุมหาราชิก และบริวารสถิตอยู่ล่างสุดในนทีมหาสมุทร มีปลาอานนท์รองรับเขาพระสุเมรุ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_03
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
359.87×129.10 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels