วัดหางดง (ทิศใต้) – ฝาที่ 3.1.1

SKU: 02_26_20190608_MR26-05_3.1.1 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพวาดฝั่งซ้าย วาดภาพกัณฑ์ที่ 1 ทศพร เรื่องของกัณฑ์ทศพร เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่พระนางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร ที่สามารถสันนิฐานว่าเป็นภาพสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่องกัณฑ์ทศพร กล่าวคือ พระนางผุสดีซึ้งจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร  ทรงอธิษฐานขอเป็นมารดาของผู้มีใจบุญจบลงตอนพระนางได้รับพร 10 ประการจากพระอินทร์ ได้แก่

1.ขอให้พระนางได้ประทับในปราสาท  พระเจ้าสีวีราษฎร์

2.ขอให้ดวงเนตรทั้งสองดำมีสีดำ ประดุจลูกตาเนื้อทราย

3.ขอให้พระขนงเขียวดุจสร้อยคอนกยูง

4.ขอให้มีนามว่าผุสดี

5.ขอให้มีพระโอรสที่ทรงเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายและมีพระราชศรัทธาในการกุศล

6.ขออย่าให้พระครรภ์ปรากฎนูนดังสตรีสามัญ

7.ขออย่าให้พระถันทั้งคู่ดำในเวลาทรงครรภ์และเมื่อประสูตรแล้วขออย่าหย่อนยาน

8.ขอให้พระเกศดำเป็นมันดุจปีกแมลงค่อมทอง

9.ขอให้มีพระฉวีวรรณละเอียดดั่งทองคำธรรมชาติ

10.ขอให้ทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารชีวิตให้พ้นโทษ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20110512_MR06_01_07
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
170×241 cm
DIGITAL SIZE:
6911×4972