วัดหางดง (ทิศใต้) 3.0

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศใต้ของวัดหางดง มึภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างเสาทั้งหมด 3 ห้อง เป็นภาพวาดเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกที่มีทั้งหมด 13 กัณฐ์ ประกอบด้วย ห้องภาพที่ 1 ม่ี 2 กัณฑ์คือ กัณฑ์ทศพรและกัณฑ์หิมพานต์ ห้องภาพที่ 2 มี 2 กัณฑ์คือ กัณฑ์ทานกัณฑ์และกัณฑ์วนปเวสน์  ห้องภาพที่ 3  มีปรากฎเพียง 7 กัณฑ์คือกัณฑ์มหาพน,กัณฑ์กุมาร,กัณฑ์มัทรี,กัณฑ์สักกบรรพ,กัณฑ์มหาราช,กัณฑ์ฉกษัตริย์,และกัณฑ์นครกัณฑ์ที่ไม่สามารถหาพบได้อีก 2 กัณฑ์คือกัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก และ กัณฑ์ที่ 6  กัณฑ์จุลพนส่วนที่เหลืออีก 7 กัณฑ์นั้นวาดอยู่สับสนมีตำแหน่งที่ตั้งไม่อยู่ในกฏเกณฑ์ของภาพจิตรกรรมที่ต้องเริ่มจากทางขวาบนมาขวาล่างวนมาซ้ายล่างและจบที่ซ้ายบนในห้องภาพจิตรกรรมนั้นๆ เหตุที่เดกิดเช่นนี้ม่าจะสันนิฐานได้ว่าเป็นการเลียนแบบจิตรกรรมฝาผนังจากทางภาคกลางแต่ช่างที่วาดนั้นอาจจะยังไม่มีความชำนาญมากพอหรืออาจจะเป็นสาเหตุอื่นๆก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกัน แต่นับว่าจิตรกรรมฝาผนังวัดหางดงนี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีของกรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงของจิตรกรรมฝาผนังในล้านนา ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหางดงนี้จะวาดจิตรกรรมในทุกๆห้องแบ่งออกเป็นสองส่วน คือเรื่องเล่าชาดกอยู่ด้านบนเหนือหน้าต่าง และด้านล่างซ้ายและขวาของหน้าต่างจะวาดเป็นรูปตัวละครจากโขน เป็นภาพวาดที่ได้รับอิทธิพลจากทางภาคกลางของไทย และจะสามารถสังเกตได้จากส่วนประกอบอื่นๆภายในภาพ ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม หรือการแต่งกาย ทั้งนี้รวมถึงสีสันที่ค่อนข้างฉุดฉาดที่ต่างจากภาพจิตรกรรมทั่วไปในล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
12/05/2554
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
SUBJECT AGE:
ปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ และ ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
7.19 * 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
33229×10014