สถานที่ปลุกต้นศรีมหาโพธิ์ (ของขวัญจากรัฐบาลอินเดีย) ในงานฉลองกึ่งพุทธกาลในปี พ.ศ. 2500 ภาพที่ 3

SKU: 02_29_20140523_PH04_07 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
หลวงพระบาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ในมณฑลพิธี ณ วัดพระธาตุภูศรี สถานที่ปลุกต้นศรีมหาโพธิ์ ของขวัญจากรัฐบาลอินเดียในงานฉลองกึ่งพุทธกาลในปี พ.ศ. 2500 และหลังจากเสร็จพิธีปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์แล้ว องค์มกุฏราชกุมารจึงทรงอธิษฐานน้ำสรงหน่อพระศรีมหาโพธิ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
23/05/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ต้นศรีมหาโพธิ์ถือเป็นต้นไม้ประจำพุทธศาสนา เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
หลวงพระบาง
IMAGE CODE:
02_29_20140523_PH04_07
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2500
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณสิทธิพร พรหมมา และคุณแก้วมนตรี ดวงบุปผา
COVERAGE:
บ้านเชียงม่วน (หลวงพระบาง) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
View map
ORIGINAL SIZE:
4“ x 3”
DIGITAL SIZE:
4385*2766 Pixels