สังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงมัณฑเลย์

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมด้านบนเป็นเรื่องราวของการสังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงมัณฑเลย์ ในปี พ.ศ. 2414 เขียนเป็นรูปพระสงฆ์ร่วมในพิธีกรรม 2,400 รูป ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง ซึ่งเป็น “ธรรมเนียม” ของช่างหลวงพม่าจะนิยมนำเรื่องราวการสังคายนาพระไตรปิฎก ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง มาเล่าเรื่องในงานช่างพม่า ซึ่งจิตรกรรมวัดท่าข้ามได้รับอิทธิพลของเนื้อหาเรื่องราวจากพม่าและไทใหญ่ และวัดท่าข้ามสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ตัววิหารในช่วงปี 2420 เป็นช่วงเวลาหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกในพม่า เป็นเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนา ที่ช่างนิยมนำมาเล่าเรื่องผ่านงานจิตรกรรมภาพเขียน การเขียนภาพจิตรกรรมแบ่งออกเป็น 6 ส่วน มีพระสงฆ์ทั้งสิ้นจำนวน 52 รูป ขณะจารใบลานเรียงในแต่ละกรอบ เพื่อสังคยนาพระไตรปิฎก จัดระเบียบหลักคำสอนในพุทธศาสนา
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_77
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
208.68 x 139.88 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels