อ.เพลินจิต ใจคำ

SKU: 02_29_20140403_PH01_05 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
อ.เพลินจิต ใจคำ แต่งกายเลียนแบบดาราเพื่อไปเที่ยวงานฤดูหนาว และได้ถ่ายคู่กับโปสเตอร์ดาราติดผนังบ้านพักครู
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
04/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การแต่งกายส่วนมากมักจะมีดาราชื่อดังเป็นต้นแบบเสมอ
COVERAGE:
บ้านนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
อำเภอนาน้อย
IMAGE CODE:
02_29_20140403_PH01_05
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2519
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อ.เพลินจิต ใจดำ และนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย
COVERAGE:
บ้านนายเผ่าพันธ์ ปาวิชัย อ.นาหมื่น จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
3925*6325 Pixels