เขียนภาพพระสิทธัตถะ ขณะทรงประทับบนรัตนบัลลังค์

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนบริเวณด้านบนซ้าย เขียนเล่าถึงตอนมารวิชัยปริวัตต์ (ผจญมาร) เขียนภาพพระสิทธัตถะ ขณะทรงประทับบนรัตนบัลลังค์ โดยมิหวั่นเกรงต่อหมู่มาร อมุษย์เเละสัตว์ร้าย ของพญาวัสวดีมาร ทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้องขวาพาดไว้ที่พระชงฆ์ อันเป็นนิมิตรหมายแสดงแด่สักขีพยานให้เป็นประจักษ์ ว่าพระองค์มิทรงหวันเกรงผู้ใด
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรม
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_31
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรม
PROVENANCE:
รศ.กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
66.70×119.63 cm.
DIGITAL SIZE:
4130*5000 Pixels