เจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับม้ากัณฐกะ

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมกลางบนเป็นตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงประทับม้ากัณฐกะพร้อมกับนายฉันนะ ตัดสินพระทัยออกผนวช และมียักษ์มาสกัดกั้นเป็นมารผจญเพื่อมิให้เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกทรงผนวช เครื่องทรงของเจ้าชายสิทธัตถะจะเป็นรูปแบบของเครื่องทรงกษัตริย์พม่านุ่งผ้าลุนตยา-อเชะ ภาพช่วงนี้ค่อนข้างเลือนลางจะมิสามารถเห็นรายละเอียดอื่นๆได้ชัดเจน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-06_12
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
74.50 x 70.97 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.