เจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)

SKU: 02_29_20140318_PH01_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)และชายาเจ้าแม่บัวลิราวัลย์ มหายศนันทน์  เจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์)แต่งกายในชุดข้าราชการในสมัยรัชกาลที่ 6 คือใส่เสื้อราชปะเตนนุ่งโจงกระเบน และสวมหมวก ส่วนเจ้าแม่บัวลิราวัลย์ใส่เสื้อแบบดั่งเดิมห่มด้วยผ้าที่เรียกว่า”ห่มแบบสวายเฉียง”สวมซิ่นป้อง เป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษที่พบได้เฉพาะในเมืองน่านเท่านั้น
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
OTHER CONTRIBUTORS:
สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ผ้าซิ่นป้อง เป็นผ้าซิ่นแบบพิเศษที่พบได้ในเมืองน่านเท่านั้น
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย)
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH01_06
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2453 – 2468
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
COVERAGE:
คุ้มเจ้าอุตรการโกศล (มหาไชย มหายศนันท์) อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
1647*2372 Pixels